חובות אבודים

מאמרים נוספים

כולם בוודאי ערים להשלכות הכלכליות של הקורונה על בעלי עסקים קטנים, חנויות הרחוב שלרוב מהוות יחידה כלכלית קטנה ולא חלק משרשרת סניפים כמו רשתות מזון, הנהלה, רהיטים וכו נפגעו ללא יכולת התאוששות.

ע"פ D&B, 75,000 עסקים נסגרו בשנת 2020 וחוסר הוודאות שאפיין את המשק גרם גם לירידה משמעותית במספר העסקים שנפתחו לעומת שנים קודמות. מעל שנה עברה מתחילתו של המשבר בישראל, מספר רב של בעלי עסקים קטנים כגדולים מעידים על אבדן הכנסות וקושי עצום בהסדרת תשלומים לספקים ונותני שירות.

נשאלת השאלה כיצד יש לנהוג לצרכי מס, בעל עסק שלקוחותיו הודיעו לו שאין להם כל יכולת לשלם חובותיהם כלפיו (ולא באופן זמני שיכול להיפטר על ידי דחייה של התשלומים וקבלת אשראי נוסף), אלא חוסר יכולת מוחלט לשלם את החוב?

במרבית המקרים, העסק כבר הוציא לאותם לקוחות חשבוניות מס, כלומר העסק כבר דיווח על הכנסות אלו למס הכנסה וכפועל יוצא שילם בגינן מקדמות מס הכנסה.
במישור מס ערך מוסף – בעל העסק יידרש להעביר את מע"מ העסקאות הגלום בחשבונית שהוציא ללקוחות.
במישור הביטוח הלאומי – עסקים שפועלים כעצמאים יידרשו לשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסתם העסקית שכוללת את ההכנסות מאותם הלקוחות שלא שילמו ולא ישלמו בפועל.

למעשה, בטרם קיבל העסק את הכספים מלקוחותיו הוא נאלץ לשאת במימון המס ולהעבירו לרשויות המס השונות.

אם כך, כיצד יכול בעל עסק למזער את הנזק בהעברת תשלומי המס, או לחילופין לקבל בחזרה חלק מתשלומי המסים שהעביר לרשויות המס בגין הכנסות שלא יתקבלו בידו בפועל?

פקודת מס הכנסה מאפשרת לנכות חובות רעים או מסופקים מהכנסה החייבת של העסק, כלומר לרשום את החוב המסופק ו/או האבוד כהוצאה המקטינה את הרווח העסקי (או המגדילה את ההפסד).

לעניין זה חשוב לציין כי לצורך ההכרה בחובות אבודים לצרכי מס, לא די בטענות העסק כי החוב הפך לחוב אבוד על סמך אמירה של החייב כי לא יוכל לשלמו- על העסק להוכיח לפקיד השומה כי הוא נקט בהליכים המשפטיים הדרושים לצורך בירור האפשרות לגביית החוב ואלו לא צלחו.

לאחר שעמד בנטל ההוכחה, יוכל העסק להקטין את מקדמות המס במהלך השנה בה התברר החוב כחוב אבוד ובכך למנוע תשלומי מס ביתר על הכנסות שלא יתקבלו בידו.

במישור מס ערך מוסף – גם במסגרת חוק מע"מ ניתן לקבל החזר מס ערך מוסף בגין מס העסקאות הגלום בחשבוניות שהוציא העסק ללקוחותיו ושאין כל צפי לגבות את חובו מהם.

עם זאת גם במישור מע"מ בדומה להתנהלות במס הכנסה, נדרש העסק להוכיח כתנאי לקבלת החזר המע"מ כי לא ניתן לגבות את החוב, וכי ננקטו על ידו כל ההליכים המשפטיים הדרושים לצורך גביית החוב מהחייב.

במישור הביטוח הלאומי – האפשרות להקטנת המקדמות מתייחסת רק לבעלי עסקים הפועלים כעצמאים ולא במסגרת חברות (וזאת מאחר וחברה בע"מ אינה משלמת דמי ביטוח לאומי על הכנסותיה). לפיכך, בעלי עסקים עצמאים, שיוכיחו גם עסקם נשא בחובות אבודים, יוכלו להקטין את מקדמות דמי הביטוח הלאומי שהם משלמים על הכנסתם העסקית, או לחילופין לקבל החזר דמי ביטוח ששולמו על הכנסות שדווחו והתברר בדיעבד שמקורן בחובות אבודים.

אם לסכם את הרעיון, חשוב כי בעלי עסקים שנתקלים במצבים של חובות שאינם ברי גבייה מלקוחותיהם, ידעו כי פתוחה בפניהם הדלת להקטין, ולו במעט את נזקיהם הכלכליים בימים טרופים אלו.

דילוג לתוכן