כל מה שרצית לדעת על מענקי הקורונה

מאמרים נוספים
שם ההטבהמועד הגשה אחרוןסכום המענקהזכאים לפי התנאיםתנאי סףתנאי ירידה במחזורים
פעימה ראשונהחלף – 1.7.20עד 6,000 ₪עצמאיים בלבדהכנסה חייבת בשנת 2018 בסך של 24,000 ₪ ועד 240,000 ₪ ועבור בני זוג שסך הכנסתם החייבת עד 340,000 ש”ח
ירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ-אפריל אל מול אשתקד
פעימה שניה7.8.20
עד 10,500 ₪עצמאיים ושכירים בעלי שליטההכנסה חייבת בשנת 2018 (2019 עבור עסקים חדשים בלבד) מסך הכנסה של 8,568 ₪ ועד מיליון ₪ירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ-יוני אל מול אשתקד
פעימה שלישית לעסקים קטנים7.8.20מדורג עד 3,025 ₪עצמאייםבעלי מחזור שנתי של 18,000 ₪ עד 300,000 ₪ירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ-אפריל אל מול אשתקד
פעימה שלישית-מענק השתתפות בהוצאות קבועות -מסלול מיידי15.9.20עד 400,000 ₪
עצמאיים, חברות מלכ”רים ושותפויות
*למעט גופים שהוחרגו
עצמאיים בעלי מחזור שנתי מעל 300,000 ₪ עד 20 מיליון ₪ והיתר בעלי מחזור שנתי מעל 18,000 ₪ עד 20 מיליון ₪ירידה של לפחות 25% בחודשים מרץ-אפריל אל מול אשתקד
פעימה שלישית-מענק השתתפות בהוצאות קבועות -בעבור עסקים המדווחים על בסיס מזומןהגשת בקשה חדשה –
1.11.20
הגשת תיקון לבקשה קיימת-
17.8.20
עד 400,000 ₪
עצמאיים, חברות מלכ”רים ושותפויות
*למעט גופים שהוחרגו
עצמאיים בעלי מחזור שנתי מעל 300,000 ₪ עד 20 מיליון ₪ והיתר בעלי מחזור שנתי מעל 18,000 ₪ עד 20 מיליון ₪ירידה של לפחות 25% ולא יותר מ-60% בחודשים מרץ-יוני אל מול אשתקד
מענק עידוד תעסוקהלא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו המענק מבוקש (החודש הראשון הוא יוני)עד 7,500 ₪ לכל עובד מזכהמרבית המעסיקים במשק
*למעט המדינה וגופים נתמכים ומתוקצבים בהתאם לחקיקה
מעסיקים זכאים לקבלת מענק בעבור עובדים מזכים בגין חודשים יוני-ספטמבר או יולי-אוקטובר (בהתאם לחלופה הנבחרת ולהגדרות המנויות בחוק)אין תנאי של ירידה במחזורים

תכנית רשת הביטחון הכלכלי 2020-2021

מענק סיוע מיידי-מקדמה בלתי חוזרת על חשבון מענק סוציאלי דו חודשי למאי יונימשולם אוטומטיתעד 7,500 ₪עצמאיים ושכירים בעלי שליטהמקדמה שניתנה לזכאים לפעימה שניה בגין מענק סוציאלי לחודשים מאי ויוני.
יובהר כי מקדמה זו לא תוחזר במקרה של אי עמידה בתנאי המענק הסוציאלי בגין מאי-יוני.
מענק סוציאלי דו-חודשימועד ההגשה הראשון החל מ-25.8.20, ולאחר מכן מועדי הגשת הבקשות יהיו מ-15 בחודש העוקב לתקופה המזכה. הבקשות יוגשו בתוך 90 יום מהמועד הראשון להגשהעד 15,000 ₪הכנסה חייבת בשנת 2018 או 2019 לפחות 8,568 ₪ ועד 651,600 ש”ח


ירידה של לפחות 40% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקד

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

מענק סיוע דו-חודשי לעסקים חדשים שנפתחו במהלך החודשים ינואר פברואר 2020טרם פורסם
3,000 ₪ – עוסק פטור


4,000 ₪ – עוסק מורשה
עוסק פטור

עוסק מורשה
עסקים חדשים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2020 עול על 18 אלף ₪ ואינו עולה על 100 מיליון ₪


מחזור עסקאותיהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 עולה על 1,500 ש”ח
ירידה כלשהי בתקופת הזכאות (חודשי המענק) מול ינואר פבואר 2020
מענק סיוע דו-חודשי בעד השתתפות הוצאות קבועות לעסק קטן עד מחזור 300,000 ש”ח27.10.20
3,000 ₪
4,000 ₪


6,000 ₪
עצמאיים, חברות מלכ”רים ושותפויות
*למעט גופים שהוחרגו
בעלי מחזור שנתי של 18,000 ₪ עד 100,000 ₪בעלי מחזור שנתי של 100,000 ₪ עד 200,000 ₪בעלי מחזור שנתי של 100,000 ₪ עד 200,000 ₪
ירידה של לפחות 40% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקד
מענק סיוע דו-חודשי בעד השתתפות בוצאות קבועות לעסקים בעלי מחזור עד  400,000 ש”חטרם פורסם

לא פחות מ-6,000 ₪
ועד 500,000 ₪
עוסקים בעלי מחזור שנתי של 300,000 ₪ עד 100,000 מיליון ₪
עוסקים בעלי מחזור שנתי של 100,000 מיליון ₪ עד 200,000 מיליון ₪
עוסקים בעלי מחזור שנתי של 200,000 מיליון ₪ עד 400,000 מיליון ₪
ירידה של לפחות 40% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקדירידה של לפחות 60% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקדירידה של לפחות 80% בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול אשתקד

משיכה מקרן השתלמות בפטור ממס

משיכת כספים מקרן השתלמות בפטור ממס (לפני תום 6 שנים ממועד ההפקדה)
9.2.2021עד 7,500 ₪עובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת או בני זוגם או יחיד או בן זוג של עצמאיהוצאו לחל”ת או פוטרו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום שבו הוגשה הבקשההכנסתם החייבת החודשית הממוצעת עד תום החודש שקדם ליום הגשת הבקשה, פחתה ביחס להכנסה החודשית הממוצעת של מי מהם בשנת 2019
דילוג לתוכן